Birkelisidene

...Birkelis gode sider

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Diverse Hjemmesidestatistikk Engelske dataord på norsk

Engelske dataord på norsk

E-post Skriv ut PDF

Fellesordliste for dataord på – bokmål

Mange ord kan være både verb (-v), substantiv (-s) og adjektiv (-a). Derfor har de ofte dette angitt etter ordet. Mange av disse ordene har klammeformer, det vil for eksempel si at det ene er verbet, det andre substantivet. (Tegnet s/v betyr at verb og substantivformene er slått sammen i en linje). Men klammene brukes også til å forkorte visingen av flere, lignende ord/uttrykk der det ene leddet er valgfritt.

Hvilken kombinasjon / hvilket ord som brukes, vil avhenge av sammenhengen og smak og behag. Vanligvis står den beste eller vanligste oversettelsen først. Noen ord som anses som lite aktuelle (dårlige oversettelser, kronglete ord og sidebetydninger som sjelden brukes innen IT/data) er også satt i parentes, de direkte misvisende eller ikke tilrådelige er gjennomstrøket. Spørsmålstegn er ord/oversettelser vi er usikre på.

En strek foran et ord/uttrykk kan (foruten det ovennevnte) også bety at ordet kan brukes som suffiks (etterheng) på andre ord.

En lenke med navnet «se nærmere forklaring» er lagt til der det har vært diskusjon rundt et ord, eller der en forklaringer kan være til nytte slik at begrunnelsen for valg av oversettelse kan etterspores og forstås.

Endringer av dokumentet er hjertelig velkomne. Retting av skrivefeil og mindre endringer kan du sjekke direkte inn, mens større og mer kontroversielle endringer bør du først ta opp på diskusjonslista i18n-no_krøllalfa_lister.ping.uio.no. Deltagerne på denne lista har bidratt til å lage denne ordlista og står ansvarlig for oppdateringer. Lista er laget for oversettere av ulike dataprogrammer til norsk, for eksempel KDE, Gnome og OpenOffice.org.

Kilder

KDEs ordliste, ordlista til den norske avdelingen av «The Translation Project» og HSDGs danske ordliste, pluss en god del redigering, synsing og innspill på e-postlista til oversetterne.

Nynorsk

(erstatt «_krøllalfa_» med @ hvis du vil sende en e-post dit).

Andre ressurser:

Kilder A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

[Til toppen] A

abort avbryte, annullere
aborted avbrutt
accelerator snarvei(stast) (keybinding/shortcut key=hurtigtast) (se nærmere forklaring)
accent aksenttegn
acute akutt-tegn ( ´ , f.eks.: idé)
breve breve-tegn ( ? )
cedilla cédille ( Ç , brukes i utenlandske ord, f.eks.: garçon)
circumflex sirkumfleks ( ˆ , f.eks.: dyrefôr)
dieresis/umlaut trema ( ¨ , brukes i utenlandske navn f.eks.: Noël)
grave gravistegn ( ` , f.eks.: òg)
há?ek/caron caron, há?ek ( ? )
macron makron ( ¯ )
ring ring ( ? , på norsk i bokstaven «å»)
tilde tilde ( ˜ , f.eks.: señor)
accept godkjenne, akseptere
access -s tilgang
access -v få fatt i/tak på, åpne, hente, laste
access code tilgangskode, adgangskode
access key tilgjengelighetstast
access time tilgangstid, søketid
accessibility tilgjengelighet
account konto, kontoer i flertall
accrued interest se interest
action handling
active tilgjengelig, slått på, i bruk, (synlig) (se også: inactive)
activate slå på, bruke (vise e.l)
activated slått på, i bruk, (synlig)
activation gestures se keyboard gestures (eventuelt også stroke)
acute se accent
(adaptive) supersampling adaptiv utjevning
adapt tilpasse
addition to så vel som, i tillegg til, også …
add legge til, tilføye, addere
add ins (OOo) %Productname-tillegg
add ons (OOo) scalc-tillegg
administrator administrator
adware reklameprogram
agenda tidsplan, møteplan, gjøremål
aggregate resultatmengde
agile (methods/programming/planning) smidig (-e metoder / programmering/planlegging)
airbrush luftpensel
aggregate function resultatmengdefunksjon
alarm clock varselssignal, vekkerklokke, (tidsinnstilt) alarm
alert -v varsle, advare
alert -s advarsel, varsling
alias as velg alias
alias alternativt navn, alias, brukernavn
aliasing feilsignaler, bildestøy, aliasing (teknisk, presis)
alignment justering, tilpassing, plassering, -stilt
alignment settings justering (også om bilder, tabeller o.l.)
allocate tildele, reservere
alpha alfa
alpha-percentile alfa-persentil
ambiguous flertydig, tvetydig
amortization avskrivning (ved immaterielle eiendeler) [økon] (se også: depreciation)
amortizement rate hovedstol
angle grid vinklingsrute
angled brackets <> se brackets
animated graphic se graphic.
annual instalment se instalment
annuity annuitet [økon]
antialiasing (kant)utjevning
appearance utforming, utseende
append tilføye, legge til
applet miniprogram (teknisk: applett), panelprogram (KDE)
applicable passende, anvendelig, relevant
application program, anvendelse
application path programsti, (søkesti)
apply bruk, legg til endringer
arccosine, arc sine invers cosinus (arcus cosinus) [mat]
arcsine, arc sine invers sinus (arcus invers) [mat]
arctangent, arc tangent invers tangens (arcus tangens) [mat]
area område
argument argument
array tabell (kan inneholde alle slags objekter) (se også matrix) (matrise kan være den rette oversettelsen selv om originalteksten sier array), rekke, vektor
arrow pil
arrow head/end pilspiss (pilhode)
article innlegg, artikkel
ascending (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde)
aspect ratio størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold
assertion forutsetning, påstand, antagelse
asset eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [økon]
capital asset formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [økon]
assign Tildele, tilordne, velge ut
associated probabilities tilhørende sannsynligheter
attach legg ved
attachment vedlegg
attribute egenskap, kjennetegn, attributt (SGML, HTML, XML)
audible bell lydsignal
audio lyd, lyd-
audio track lydspor
authenticate autentisere, bekrefte identiteten
authentication autentisering, identitetsbekreftelse
author utvikler (forfatter)
authorization -s godkjennelse
authorize -v godkjenne
authide autoskjul
autoabstract autosammendrag
autopilot veiviser
autoscroll automatisk rulling
autotext autotekst
autohide automatisk skjuling, autoskjul
autoshow automatisk visning, autovis
autoview automatisk visning, autovising
available tilgjengelig, disponibel

[Til toppen] B

back button tilbakeknapp
backend bakstykke (som ligger mellom sluttbrukerprogram og f.eks en stavekontroll)
background bakgrunn
background tab bakgrunnsfane
back-reference tilbakereferanse
backslash omvendt skråstrek
backspace rettetast (tilbaketast)
backtrace tilbakesporing
backup reservekopi, sikkerhetskopi
backwards baklengs, tilbake
banded columns/rows kolonnestriper/radstriper
banding cell fargebånd [regneark]
bar linje, stolpe (avhengig av sammenhengen)
base-10 logarithm tierlogaritme [mat]
baseline grunnlinje [typ]
basename navnebasis, basenavn (avhengig av sammenhengen)
basepoint grunnpunkt, målepunkt, utgangspunkt
basic regular expression enkelt regulært uttrykk
batch file skriptfil
batch processing satsvis prosessering
baud rate baudrate, moduleringsrate, overføringshastighet
bcc blindkopi (til)
behavior oppførsel, atferd
bell varsel, signal
benchmark ytelsestest
beveled gradet (om en avkuttet vinkel). Se også mitered
bi directional toveis
big-endian viktigeste (byte) først. Se også endianness og little-endian.
bind to tildele, tillegge, koble
binding tildeling, binding
bit(s) bit (flertall: bit)
bitmap(-graphic) se graphic
black svart, (om typografi og skrift: se typografiske uttryk for tegntykkelse)
black point (compensation) (kompensering for) svartpunkt [bildebehandling, DTP]
blank page tom side
bleed utfallende (trykk til kant) [DTP]
blend blanding
blinds persienner [framvisningseffekt]
block blokk
block special file blokk-spesialfil, blokk-spesiell fil
blur sløre, viske ut, uttvære, bløtgjøre
body brødtekst, kropp, tekst (message body = meldingstekst), innhold
bogus ugyldig
bold (om tegntykkelse): se typografiske uttryk for tegntykkelse.
bookmark -s bokmerke
bookmark -v arkivere som bokmerke, bokmerke, sette et bokmerke
boot image oppstartsfil
boot time oppstartstid(spunkt) (boottid)
bootable oppstartbar
bootstrap oppstart(ssekvens), oppstartsprosedyre
border line kantlinje
border edge rammekant
border style rammestil
bounce sende tilbake, returnere, omdirigere
bounce key(s) filtertast(er)
boundary grense, ramme
bounding box avgrensingsboks
box boks
brackets (), <>, {}, [] parenteser (generelt)
angled brackets <> vinkelparenteser, vinkeltegn
ceil(ing) brackets takklammer
curly brackets {} krøllparenteser (klammeparenteser)
floor brackets gulvklammer
square brackets [] hakeparenteser (klammeparenteser)
braille blindeskrift braille
bread crumbs navigasjonssti
break skift (fellesbetegnelse bare for sideskift og spalteskift)
column break spalteskift
line break linjeskift
page break sideskift
breaking space mykt mellomrom (se også non-breaking space)
break point pausepunkt, avbruddspunkt (stoppunkt)
breve se accent
broad band bredbånd
broadcast kringkaste/kringkasting
browse bla gjennom, surfe, bla, lete, søke
browse button bla-knappen
browser nettleser
brush pensel
bucket fill flatefylling, fyll, (områdefylling)
bucket(hash bucket) spann, bøtte
buffer mellomlager
buffer underrun mellomlageret gikk tomt
bug feil
bug report feilrapport
bump dump, ujevnhet
bump filter ruglefilter [bildebehandling]
bump map ruglekart [bildebehandling]
bundle Pakke
burn -v brenne, (foto:) etterbelyse
bus error bussfeil, adressebussfeil
button knapp (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
byte(s) byte (flertall: byte)

[Til toppen] C

cache hurtiglager
disk cache diskhurtiglager
disk cache folder mappe for hurtiglager
memory cache: minnehurtiglager
caching proxy mellomlagringstjener
calculate beregne, kalkulere
calendar kalender
calibrate -v justere, sette oppstartsinnstillinger, finne de beste innstillingene e.l, (teknisk:) kalibrere
calibration -s justering, oppstartsinnstilling, (teknisk:) kalibrering
calibration values -s justeringsverdi, oppstartverdi, (teknisk:) kalibreringsverdi
callback process tilbakekallsprosess
cancel avbryte, annullere, kansellere (et innlegg på USENET)
capital asset se asset
caption bildetekst
capture (lyd)opptak, ta bilde av
cardinal number grunntall, kardinaltall
caret sirkumfleks (tegnet ^), skrivemerke, innsettingspunkt. Se også accent
caron/há?ek se accent
carriage return linjeskift (tegn), retur (tast), vognretur (CR-tegnet)
case sensitive skill mellom små og store bokstaver (versalfølsom)
cash flow kontantstrøm [økon]
cast typeomforming
catalog katalog (men ellers bare «mappe»)
category kategori
cc kopi (til)
cd-burner cd-brenner
cd-rom cd-rom, CD-ROM (bestemt form: CD-ROM-en), CD-spiller
cedilla se accent
ceiling) brackets se brackets
cell celle
certificate sertifikat
certificate authority (CA) sertifikatutsteder, sertifiseringsinstans, (sertifikatautoritet, sertifikatinstans)
certificate revokation/revocation list (sertifikat)tilbakekallingsliste
challenge -s/v utfordring, utfordre
change endre, skifte (rette)
character tegn
character repertoire tegnrepertoar
(coded) character set tegnsett
character special file tegn-spesialfil, tegn-spesiell fil
charmap tegntabell?
character (en-)coding (scheme) tegnkoding
charset «charset» ved teknisk diskusjon om «charset»-parameteren i HTTP, ellers «tegnkoding»
chart diagram
chat snakke, prate
chdir skift mappe
check aktivere, krysse av for
checkbox avkryssingsboks
check mark/checkmark hake (ofte en grønn «v» som kan bety «OK» el)
checkpoint -v oppdatere
check spelling stavekontroll
checksum kontrollsum, sjekksum
chi square distribution se distribution
child process barneprosess, underprosess, underoppføringer
chip brikke, integrert krets
chipset brikkesett
chunk size oppdelingsstørrelse
cipher krypteringsmetode
circumflex se accent
city (i adresser) poststed (by)
ClassPath klassesti
cleanup rydde opp, opprydding
clear tømme, fjerne, nullstille
clear history tøm logg
clear location bar tøm adresselinja
client klient, kunde, gjest
client/server klient/tjener, klient/kunde, gjest/vert
(sound) clip (lyd)klipp
clipart utklippsbilde(-r), bildesamling
clipboard utklippstavle (klippebord, utklippsholder)
clobbered rotete
clone -s klon(ing)
clone -v klone
(Clone:) Non-aligned (Klon med) fast utgangspunkt
(Clone:) Aligned (Klon) sammenhengende
(Clone:) Registered (Klon) fra andre lag / fra et annet lag
close lukke
clustering å klynge sammen, klyngeteknologi ?
cluster sektorgruppe (i disksammenheng), klynge (ellers)
codec kodek
collapse folde sammen
collate ordne, sortere (ved utskrift)
collation sammenligning
colour farge
massive/solid colour skriv om med «ensfarget«
colour intensity fargemetning
colour map fargekart
color management fargestyring
colorimetric Se rendering intent
colour picker fargeplukker
colour selector fargevelger (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
colour separation fargeseparasjon [bildebehandling, DTP]
colour space fargeområde [bildebehandling, DTP]
column kolonne, spalte
column break se break
combo box kombinasjonsboks (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
command kommando, ordre (MAC-knapp:) kommando
command line kommandolinje
command option kommandovalg
commit sende inn (til CVS), utføre
common name (CN) (i sertifikater) navn (CN)
communication vehicle sambandsmiddel
compact flash (cards) minnekort (kompaktminne)
company firma, bedrift, selskap, kompani
compatible (som) samspill(er med), som passer til, er laget for o.l.
compiler -s kompilator, oversetter
compile -v kompilere, oversette
complete -s fullført, ferdig
complete -v fullføre
complex conjugate komplekskonjugerte [mat]
complex number komplekst tall [mat]
complex text layout kompleks tekst
compose komponere (musikk), skrive, sette sammen, forfatte
composer komponist, skriveverktøy
compound interest se interest
compression komprimering
lossless compression tapsfri komprimering
compute beregne
continuous build server tjener for fortløpende bygging
concatenate slå /sette/lenke/kjede sammen, forene (mat: konkatenere)
concordance file ordindeksfil (i forbindelse med tekstbehandling)
condensed se typografiske uttrykk for tegnbredde.
conduit kanal
condition betingelse
confidential fortrolig
confidentiality fortrolighet
confidentiality level fortrolighetsgrad
configuration oppsett, innstillinger, (konfigurasjon)
configuration location (URL): oppsettadresse (URI):
configure sette opp, oppsett, innstillinger
congruent kongruent [mat]
connect forbinde, koble til/opp
connection forbindelse, tilkobling, samband
consistency konsistens, overensstemmelse
consistency konsistens, overensstemmelse
console konsoll, skjerm (passiv visning), terminal (interaktivt)
consolidate forene
constant konstant [programmering] – se også constant og literal
constant interest rate se interest
constraint skranke (databaseterminologi)
check constraint kontrollskranke
unique constraint entydighetsskranke
container beholder
container class beholderklasse, oppbevaringsklasse
content -s innhold, innholdsliste
context sammenheng, omgivelser, kontekst
context diff kontekstdiff
context help menyhjelp (KDE)
context menu meny, sprettoppmeny, lokalmeny ( omgivelsesmeny, kontekstmeny, hurtigmeny) – se nærmere forklaring
se også «pop-up menu»
continue fortsette
contribute bidra
contributor bidragsyter
control center kontrollsenter
controller kontrollør, kontrollprosess, kontroller
controls kontrollelement (fellesnavn for knapper, lister, avkryssingsfelt ol).
convert -v gjøre om/omgjøre, omdanne, konvertere
conversion omforming, omgjøring, konvertering
convolve konturhindring («convolve» fordi operasjonen foregår via en «convolution matrix»)
cookies informasjonskapsler, kaker
copyright opphavsrett, kopirettigheter, enerett
core dump programdump, kjernedump
core dumped minnet lagret
correlation coefficient korrelasjonskoeffisient [mat/stat]
correspondence -s samsvar, overensstemmelse
corrupt -s ødelagt, skadet
corrupt -v ødelegge, skade
cotangent cotangens [mat]
could not... klarte ikke …
could not find ... fant ikke …
counter teller
country code landskode (eks. «no»), landsnummer (eks. «47»)
coupon rate pålydende (=nominell) obligasjonsrente [økon]
covariance kovarians [mat/stat]
CPU prosessor, sentralenhet, CPU
crash krasj, sammenbrudd
create lage, opprette, skape
credentials akkreditiver, referanser
credits medvirkning/medvirkende, bidrag(-sytere)
crop beskjære
crop and resize beskjære eller endre størrelse
cross-device som virker på mange slags enheter
cryptology kryptologi
ctl (complex text layout) kompleks tekstutforming
cubic spline tredjegradskurvei
cue-file (i forbindelse med brenning av CD/DVD) cue-fil
cumulative interest payment kumulativ rentebetaling [økon]
curly brackets {} se brackets
current nåværende, gjeldende (omskrivning med «denne» eller «den valgte» fungerer ofte best)
cursor (mus) peker (markør)
cursor (tekst) skrivemerke, markør
custom selvvalgt, tilpasset, skreddersydd (kan også omskrives med «din egen» e.l.) egendefinert, brukerdefinert
custom bell tilpasset/selvvalgt varsel/signal
customize -v tilpasse, skreddersy
cyan cyanblå (cyan)
cyberspace nettet, kyberrommet
cycle -s syklus
cycle -v gå/bla gjennom, bla/veksle mellom
cut line utklippslinje

[Til toppen] D

daemon nisse
data label dataoverskrift (se også label)
data navigator se navigator
data source browser datakildeutforsker
date dato
deadlock vranglås
dead key dødtast
debug feilretting/rett feil, avlus, feilsøke
debugger feilsøkingsprogram
debugging information feilsøkingsinformasjon
decimal separator se separator
decimal tab desimaltabulator
declining depreciation se depreciation
decode dekode
decryption dekryptering
decrypt dekryptere
dedicated (Internet) connection fastlinje, fast internettforbindelse
default standard(verdi), forvalg
default configuration standardoppsett, standardinnstillinger
default folder standardmappe (standardkatalog; se kort kommentar)
default value standardverdi
define angi, oppgi, velge(definere)
defined angitt, oppgitt, valgt
defragment -v samle data, defragmentere (se også fragmentation)
degrees of freedom (antallet) frihetsgrader
deiconify gjenopprett
deinterlace tegn annenhver linje
deinterlacing linjedobling (se også interlacing)
deity error gudefeil [RPA-begrep]
delegate [C#] delegere
delete slette, fjerne, slettetast
delimiter skilletegn
delivery process leveringsprosess
demibold se typografiske uttryk for tegntykkelse.
dependency avhengighet, ev. omskrive med «(denne pakken) krever …»
depreciation avskrivning (verdiforringelsen av en materiell eiendel) [økon] (se også: amortization)
declining depreciation degressiv avskrivning [økon]
double-declining balance method dobbel-degressiv avskrivning [økon]
straight-line depreciation lineær avskrivning [økon]
derived style avledet stil (arvet stil)
descending synkende
description beskrivelse
design -s utforming
design -v lag ny, opprett e.l.
desktop pager skrivebordsoversikt /-skifter
desktop skrivebord
desktop publishing datatrykk, datatrykkeprogram
destination mål(-katalog), sluttpunkt
destination address måladresse
destructor/finalizer (java) (ødelegger/avslutter?)
detach løsne (se dock)
detect søke etter, gjenkjenne, oppdage
device enhet
device number enhetsnummer
dialog dialogvindu, meldingsvindu
dialog box dialogvindu (dialogboks; se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
dieresis/umlaut se accent
diff -s differansefil
diff -v finn differanse/forskjell
differentiation sign differensial [mat]
differentiation derivering, forskjell, ulikhet, differensial [mat]
digitizer 1. analog til digital omvandler
  2. datapenn (museerstatning)
directory mappe (eg. «katalog», men vi vil bruke bare ett ord for både «folder» og «directory»)
directory listing mappelisting, mappeoversikt (se over)
dir mappe (se over)
disc plate
disable slå av, deaktivere
discard avvise, kassere
disconnect kople fra
discount rate diskonto [økon]
discrete probability diskret sannsynlighet [mat/stat]
discretionary access control skjønnsmessig adgangskontroll
disjoin adskill
disk cache (folder) se cache
dispatcher starter
displacement forskyvning, fortrengning
display -s skjerm
display -v vise
dispose (C#) kaste
disposition disposisjon
distinkt entydig
distinkt value entydig verdi [databaser]
distinguished name (DN) entydig navn (DN)
distort -v forvrenge (om bildebehandling)
distorted -a forvrengt (om bildebehandling)
distribution distribusjon, fordeling [mat/stat]
chi square distribution kjikvadratfordeling
exponential distribution eksponentialfordelingen
F distribution F-fordeling (stor «F» uansett)
t-distribution t-fordeling (liten «t» uansett)
distribution list e-postliste, distribusjonsliste, (diskusjonsliste)
dithering fargereduseringskompensasjon, utjevning
dock -v feste/løsne (eksempel: «fest verktøylinja til menyraden») (for samlevinduer:) forankre (dokk)
dock -s samlevindu
docking skriv om med feste/løsne
docking station dokkingstasjon
documentation hjelpetekst, dokumentasjon
dodge skygging, (foro:) avskygging
domain domene
dotlock -v låse
double-declining balance method se depreciation
download laste ned, hente
download manager nedlastingsbehandler
draft kladd/kladde
drag and drop dra og slipp
drawable kan tegnes, tegneobjekt
drawback ulempe, hake
drawing object tegning (tegneobjekt; ordene brukes synonymt både på norsk og engelsk)
drive lagringsenhet, lagerenhet (stasjon, drev)
driver driver
drop down toolbar rullegardinmeny
drop down box/list nedtrekksliste (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
drop down menu se pop-up menu
drop shadow skygge, slagskygge, bakgrunnsskygge
drop target slippmål
druid veiviser
DTP DTP (se«også»desktop publishing)
DTP program datatrykkeprogram, DTP-program, forleggerprogram
dual layer tolags-
dump dump, utskrift
duplicate -s kopi, klon
duplicate -v lage kopi, kopiere, mangfoldiggjøre, klone
duty cycle arbeidssyklus

[Til toppen] E

e-book e-bok
edge kant
edit rediger
editor skriv om med redigering, tekstprogram/skriveprogram o.l. (redigerer);
se også «texteditor»
eject løs ut, åpne
ellipsis ellipse
elliptical selection ellipseutvalg – se også: rectangular selection free selection
email e-post, e-brev, brev, post
embed innebygg / bygg inn, inkluder, legg inn
embeddable [skriv helst om], innebyggbar, inkluderbar, innlimbar
embedded innebygd, inkludert, lagt inn
emoticons humørfjes (se også smiley)
emphasised uthevet (om skrift)
emulator etterligner
enable slå på, bruke, aktivere, gjøre mulig / muliggjøre
enable style sheets bruk stilsett
encapsulated innkapslet
encoding koding (character (en)coding = tegnkoding)
encryption kryptering
encrypt kryptere
end of file filslutt, slutten av/på fila
end of line linjeslutt
end-to-end encryption ende til ende-kryptering
endianness byterekkefølge. Se også big-endian og little-endian.
endnote se note
engine motor, maskin
enter -v skriv inn, angi, oppgi
entropy entropi
entropy pool entropigrunnlag
entry inngang, linje (i en oppsettfil), element, oppføring, post, liste, regel
entry data inntastingsdata
envelope-address routing adressering etter konvoluttadressen
environment miljø, omgivelser
environment map omgivelsesrefleksjoner
environment variable miljøvariabel
eps-graphic se graphic.
errno. feilnr.
error feil
fatal error kritisk feil, uopprettelig feil
equalizer tonekontroll (EQ)
error report se bug report
escape escape (tasten), verne/beskytte
escape sequence skiftesekvens
escaped vernet, beskyttet
ethernet lokalnett, Ethernet (egennavn)
event hendelse
exchange utveksle, veksle, bytte
exclusive access alenetilgang
executable -a kjørbar, kan utføres
executable -s program, programfil, (kjørbar fil)
execute kjøre, utføre, avvikle, (eksekvere)
ex. eks.
exit avslutt(e), (gå) tilbake
exit status avslutningskode, -status, utgangsstatus, sluttstatus
expand utvide
expanded se typografiske uttrykk for tegnbredde.
exponent eksponent
expire gyldig til, utgå (på dato), utløpe, overskride
exponential eksponentiell
exponential distribution se distribution
exponential equation eksponentialligning [mat]
exponential functions eksponentialfunksjoner [mat]
expunge tømme, slette, rense opp
extended regular expression utvidet regulært uttrykk
extension: filtype, filetternavn, etternavn (endelse, filendelse, suffiks, utvidelse)
external program eksternt program, hjelpeprogram
extrabold/extralight se typografiske uttryk for tegntykkelse.
extracondesed se condensed.
extract pakke ut, dekomprimere, trekke ut
extraneous fremmed, uvedkommen(-de), overflødig, uvesentlig, unødvendig

[Til toppen] F

F distribution se distribution
face (side)flate [bildebehandling]
fade in ton inn
fade out ton ut
fail mislykkes, feile
failover reserve (redundans)
FAQ (Frequently Asked Questions) OSS (Ofte stilte spørsmål)
fcntl lock fcntl-lås
feather (edges) -v lag myk kant
feature funksjon, egenskap
feed kilde
fetch hente
FG, BG fg., bg. (forgrunn og bakgrunn)
field felt
file -v lagre
file -s fil
file association filtilknytning
file descriptor fildeskriptor
file extension: se extension
file handle filreferanse
filemanager filbehandler, -ing
file selector filvelger
filesystem filsystem
fill fyll
fill colour fyllfarge
filter filter
filter navigator (OOo) se navigator
fingerprint fingeravtrykk
finished fullført, ferdig, avsluttet
firewall brannmur
firmware fastvare, fastprogram
fit -v tilpass
fixate fiksere
fixed (rate of) interest fastrente (fast rente) [økon] (se også: interest)
fixed time/date/.. (time/.. fix) fastsatt tid/dato/.., (time/.. var), flytende tid/dato/..
fixed string fast streng
fixed width font: fastbreddeskrift, ikke-proporsjonal (skrift), (skrivemaskinskrift). Se også variable width font.
flag (status-)flagg, statusindikator
flamewar nettkrangel (ev. e-postkrangel, irc-krangel e.l.) mudderkasting, flammekrig
flatten image flat ut bilde
flip speilvend
floating toolbar flytende verktøylinje
floating point number flyttall (teknisk), desimaltall
floor brackets se brackets
floppy (disk) diskett
floppy station diskettstasjon
flow flyt, strøm
flush tømme, oppdatere
folder mappe
follow-up -s oppfølging (til), oppfølgingsgruppe (USENET)
follow-up -v følge opp, sende svar til
font skrift, (om f.eks Arial kursiv:) skrifsnitt (typesnitt, font)
font metric skriftmetrikk (dette er ulike mål på avstanden mellom skrifttegn, over og under tegnene osv.)
foot line fotlinje
footer bunntekst
footloop se loop
footnote se note
foreign key fremmednøkkel [databaseterminologi]
fork -s forgrening, stikling, avspalting
fork -v forgrene, avspalte, spalte/kopier ut ny prosess
form skjema
form feed sideskift, sideforskyving
form letter standardbrev
form navigator (OOo) Se navigator
form submit button sendeknapp
format -s format
format -v formatere
formel cursor formelpeker
forward videresend
fragmentation spredning, splitting, oppdeling, fragmentering
  (se også defragment)
frames rammer, bilder
free fri, ledig, (gratis)
free selection frihåndsutvalg – se også: elliptical selection og rectangular selection
free software fri programvare (gratis programvare)
freeware gratisprogram
frequency smoothing frekvensglatting
frontend grenseflate
future value sluttverdi, fremtidig verdi [økon]
fuzzy uklar (upresis, utflytende)
fuzzy select(ion) tryllestav [bildebehandling]

[Til toppen] G

gain sporvolum
gamut fargeområde, gamut [bildebehandling, DTP]
gap glipe, mellomrom
garbage collector søppeltømmer, søppelmann
garbage søppel
gateway portner, standardruter, innfallsport, systemport
general generell/generelt
generic allmenn, alminnelig, generell, fellesbetegnelse, generisk
geometry geometri, omfang, størrelse
(mouse) gestures se stroke
get hente
glyph glyff
go (in browser) naviger til, vis, gå til
govern regulere
gradient fargeovergang, gradert fargeovergang, gradient
grab fange (inn), fange opp, snappe
graphic bilde (grafikk).
animated graphic animasjon (se også text animation.)
bitmap(-graphic) (punkt-)bilde punktgrafikk.
pixmap/raster graphics (raster-)bilde
eps-graphic eps-bilde
palette graphic palettbilde (bilder med et begrenset fargeutvalg)
vector graphic vektorbilde vektorgrafikk.
graphic card se video card.
gratuitous umotivert
grave se accent
gravity Fargeovergang. Se også gradient
(page) grid rutenett (grind)
baseline grid/gitter vannrette linjer [Scribus]
group gruppe
group box gruppeboks
group id gruppeidentitet, (gruppe-ID)
groupware gruppevare
guide veiviser, hjelpelinje

[Til toppen] H

ham ikke-reklame, snill-post, vennepost
há?ek/caron se accent
hack rettelse
hacker 1. avansert databruker, dataekspert
  2. en som bryter seg inn i andre datasystemer
  3. entusiast
handbook håndbok
handle håndtak
handled by behandlet av, håndtert av
handout støtteark
hangup legg på
hardcopy terminal papirterminal
hard link hard lenke, fast henvising
hardware maskinvare, utstyr
hash nøkkel (hash table = nøkkeltabell), hash
hat notation hattnotasjon (^C)
header topptekst (i tekstbehandling), hode (message header = meldingshode, letterhead = brevhode, file header = filhode), linje (the Content-Type header = Content-Type-linja)
header file deklarasjonsfil, hodefil, inkluderingsfil
header row overskriftsrad
headloop se loop
heap haug
heavy (om tegntykkelse) se typografiske uttryk for tegntykkelse.
help agent (aktiv) hjelp
help browser hjelpeveileder, veiledning, hjelpeguide
help center hjelpesenter
helpdesk informasjonstjeneste, kundestøtte, brukerstøtte
help tip tipstekst (ved fullføring av ord)
hibernation (mode), sleep mode dvale, dvalemodus, dvaletilstand (se også «standby» og «suspend»)
hide skjule
highlight -s/v utheve, framheve, syntaksmerking, merke (opplys)
highscore(s), hiscore(s) rekorder, beste tider, poengtavle
hinting [om bokstaver og tegn] hinting
history logg
hit rate treffrate, treff
hit treff
home hjem
home directory hjemmemappe (se kort kommentar)
homepage hjemmeside
hook -s krok, hake
horizontal vannrett («horisontal»)
host tjener, vert(smaskin)
hosting -s å huse, leie ut (plass til)
hotkey (= shortcut?) hurtigtast
hot sync / HotSync -s direktesynkronisering
hotspot lenkeområde (ev: en del av et bilde som er en lenke)
hover sveve, ligge (over/øverst)
hub (nett)nav, kontakt, hub
hue (farge)tone, kulør
hyperbolic hyperbolsk
hyperbolic cosine hyperbolsk cosinus [mat/geom]
hyperbolic cotangent hyperbolsk cotangens [mat/geom]
hyperbolic sine hyperbolsk sinus [mat/geom]
hyperbolic tangent hyperbolsk tangens [mat/geom]
hypertext hypertekst

[Til toppen] I

icon knapp, bilde, ikon
icon list ikonliste (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
iconify minimer (ikoniser, ikonifiser)
identifier Identifikator
identify gjenkjenne
identity identitet, ID
identity mapping identitetsmapping, identitetsavbilding
idle inaktiv, ledig, borte, ubrukt, tomgang
illegal ugyldig, ulovlig
image bilde, avtrykk [CD-brenning]
image offset bildeforskyvning, forskyvning av bildet
image map bildekart
imaginary numbers imaginære tall [mat]
implement legge til/inn, innarbeide, implementere
inactive ikke tilgjengelig, slått av, ikke i bruk, (usynlig) (se også: active)
inbox innboks
Ink blekk, (som verktøy:) penn
include file legg til/inkluder fil, (inkluderingsfil)
include inneholde, inkludere
income inntekt
increment operator øk-operator
incremental økende
indent rykk inn, innrykk
independence test uavhengighetstest (test om to stokastiske variabler er uavhengige)
index register, stikkordliste (teknisk: makroer, programmering, databaser, dels regneark): indeks)
index entry stikkord
inequality ulikhet
inequation ulikhet
information informasjon, opplysning
initialization oppstart, klargjøring, initiering
inline integrert, innebygd
input inndata
input method skrivemetode, (om video:)overføringsmetode
instalment avdrag [økon]
instant messaging (IM) lynmelding(stjeneste)
integer heltall
integral integral
integrity integritet
interactive interaktiv
interest rente [økon]
accrued interest påløpt rente [økon]
compound interest rentes rente [økon]
constant interest rate fast rentesats [økon]
interest bearing rentebærende [økon]
interest payable in advance (advance interest) forskuddsrente [økon]
interest payment rentebetaling [økon]
interest period rentetermin [økon]
interest rate rentesats, rentefot [økon]
interface grensesnitt
interlacing linjefletting (se også «deinterlace» og «deinterlacing»)
internal indre, intern
internal rate of return internrente [økon]
Internet Internett (stor «i», to «t»-er)
Internet Service Provider (ISP) internettleverandør
interoperate [Backward compatibility] samvirke
interoperability samspillsevne
interpolate interpolere, utregne
interpret -v tyde, tolke, fortolke
interpreter -s tolk(eprogram), fortolker (kompilatorteknikk)
interrupt s/v avbrudd, avbryt
intersect snitt
invalid ugyldig
inverse invers
inverse cosine invers cosinus [mat/geom]
inverse cotangent invers cotangens [mat/geom]
inverse hyperbolic cosine invers hyperbolsk cosinus [mat/geom]
inverse hyperbolic cotangent invers hyperbolsk cotangens [mat/geom]
inverse hyperbolic sine invers hyperbolsk sinus [mat/geom]
inverse hyperbolic tangent invers hyperbolsk tangens [mat/geom]
inverse sine invers sinus [mat/geom]
inverse tangent invers tangens [mat/geom]
invocation kall
invoke starte, kalle
isosceles triangle likebeint trekant
ISP se Internet Service Provider
issue -s utgave, sak, problem
issue -v utstede
italic kursiv (om skrift)
item punkt, element, objekt
iterate gjenta
iteration gjentakelse (tekn.: iterasjon)
iterative gjentakende

[Til toppen] J

java environment javamiljø
java runtime environment (JRE) se runtime environment
java virtual machine virtuell javamaskin
job jobb, oppgave
job control character jobb-kontrolltegn
join sammenføyning [databaseterminologi]
journaling journalførende/loggførende, /-ing, (bokførende)
joystick styrespak, styrepinne, (joystick)
jump hoppe, springe
justified blokkjustert

[Til toppen] K

k-th k-te (f.eks. det k-te elementet)
kerning kerning (større eller mindre tegnavstand)
key -s nøkkel
key -v tast (-e) se her for en liste over taster, f.eks. «Shift»-tasten mm. og hvordan de skrives på norsk.
key escrow nøkkeldeponering
key modifier -s se modifikator key
keybinding hurtigtast (se nærmere forklaring)
keyboard tastatur
keyboard accelerator se accelerator
keyboard gestures tastekombinasjoner
keymap tastaturoppsett
keyword stikkord, nøkkelord
kill drepe
killed drept
knowhow fagkunnskap, ekspertise (knowhow)
kurtosis kurtose

[Til toppen] L

label merkelapp, etikett (se også data label)
label track kommentarspor
landscape (page orientation) liggende (papirretning) men: skriv ut liggende på siden. (Se også «portrait»)
language code/tag språkkode
laptop bærbar (datamaskin)
last page visited sist besøkte side
launch kjøre, starte
launchable kjørbar
layout utforming, utseende, sideoppsett, layout
lead server hovedtjener (hovedserver)
leakage lekkasje
leap second skuddsekund
Legacy system systemarv
legend forklaring
letterbox format brevsprekkformat
leveller utjevner
library bibliotek
light (om tegntykkelse): se typografiske uttryk for tegntykkelse.
limit grense, avgrensing
limit pattern avgrensingsmønster
line linje, strek
line, end of linjeslutt
line break se break
line colour strekfarge
line discipline linjemodus, linjedisiplin
line doubler linjedobler
line feed linjeskift
line spacing linjeavstand
line width strekbredde
linkage sammenkobling
link -s lenke, henvising, -kjede, -referanse, -snarvei, -lenke
link -v (lage en) lenke, sammenkjede
list liste
list administrator, list owner listeeier, listesjef, listeadministrator
list moderator listemoderator
list box liste(boks) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
literal bokstavelig. (programmering:) direkteverdi– se også constant og literal
literal mask tegnmaske
literalization character hermetegn
little-endian minst viktige (byte) først. Se også big-endian og endianness.
load -s belastning
load -v åpne, hente (inn), laste (inn)
load average middelbelastning, gjennomsnittsbelastning, snittlast
load meter se progress bar/indicator
locale lokale, regionaldata, lokalitet, lokaltilpassing
local lokal
location adresse, (ev. plassering)
location bar history adresselinjelogg
location sted, plassering, adresse (template location = plassering av mal)
lock lås
lock busy on X X låst
logfile logg, loggfil
logging logger, logging, loggregistreringssystem
logic bomb logisk bombe
Logical Volume Manager (LVM) behandleren av logiske dataområder
login logg inn, innlogging, logg på
login name brukernavn
login shell innloggingsskall
logout logg ut, utlogging, logg av
look and feel skriv om a-la: hvordan xx skal virke/fungere og se ut, eventuelt: utseende og virkemåte
loop løkke, sløyfe
footloop forløkke
headloop hodeløkke
loopback (mount) filmontering
lossless se compression
luminousity fargeglød

[Til toppen] M

macro makro
magenta magentarød, (magenta)
magnify se zoom
mail -s post, e-post, brev, e-brev
mail -v sende
mail responder postsvarer
mailbox postkasse, innboks
mailinglist distribusjonsliste, e-postliste, diskusjonsliste
mail merge brevfletting
mail merge field flettefelt
main window hovedvindu
maintainer vedlikeholder, ansvarlig for
maintain vedlikeholde
major hoved- (-nummer, for enhet)
makefile kompileringsfil, (makefile, fil med kompileringsregler)
makron (diakritisk tegn) se accent
malformed (URL) ugyldig, (skadet), (misformet)
malware skadeprogram
manage behandle, håndtere
manager behandling
mandatory obligatorisk, nødvendig, påbudt
manual håndbok, veiledning, bruksanvisning, manual, hjelpefil, dokumentasjon
mapping kobling, lenke, transformasjon, funksjon, avbildning, tilordning
map -s oversikt, kart
map -v avbilde
mapping -v kobling
margin marg, sidemarg
margin lines marglinjer, hjelpelinjer for sidemarg
mark
marshall rangere
mask -s maske, filter
masquerade -s maskering
masquerade -v maskere
masquerading maskering
massive/solid colour Se under Colour
master original, hoved-, (master)
match -s treff, samsvar
match -v samsvare med, stemme overens med, passe med, finne (passende)
matrix matrise (kan bare inneholde tall) (se også array)
maturity forfall [økon]
maturity date forfallsdato, utløpsdato [økon]
maturity period bindingsperiode [økon]
measure mål/måle
MDN (Message Disposition Notification) meldingskvittering
deleted sletta
denied avvist
dispatched sendt (videre)
displayed vist
failed mislyktes, feilet
processed behandla
memory minne, (hukommelse, internt lager)
memory cache se cache
memory usage minnebruk
memory exhausted minnet oppbrukt, oppbrukt minne
menu meny
menubar menylinje (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
merge slå sammen, flette, fletting
mesh maskenett [bildebehandling]
message melding, beskjed, brev ( = e-brev/e-post), innlegg [på USENET]
messenger den som gir beskjed, bud, kurér
meter -s måler, meter [måleenhet], taktart [musikk]
metric metrisk, metrikk, (i noen tilfeller også:) målestokk, mål
MIME Type: MIME-type:
minor undernummer (for enhet)
mirror speil, speiling, fillager, nettarkiv, adresse, plassering
misc/miscellaneous div./diverse, forskjellig, ymse, annet
mitered spiss (om en vinkel). Se også beveled
mixed mode blandingsformat-, blandet
mobile devices håndholdte enheter
mocking etterligningsmodeller
mockup modell, utkast
mode -s modus, tilstand, måte
moderate moderere
modification endring
modifier -s modifikator
modifikator key -s valgtast (modifikator, valgendringstast, endringstast)
modify endre
morphing morfing, omforming
motherboard hovedkort
mount montere
mount point monteringspunkt
mouse mus
mouse pointer musepeker
multiply mangfoldiggjør
multi-drop mode flerpunktstilstand
multidrop (tilleggsord) flerpunkt-
multiprocessing parallellkjøring, flerprosessering
multisession flerøkts-
multitasking fleroppgavekjøring, (flerkjørsel)
mute demp

[Til toppen] N

n/a «–» (uten hermetegn), i/t (= ikke tilgjengelig)
named pipe navngitt rør
name file navnefil
namespace navnerom, (navneområde)
nametemplate navnemal
narrow(er) [typografi] se typografiske uttrykk for tegnbredde.
native sql lokal sql
data navigator datastruktur
filter navigator filterstruktur
form navigator skjemastruktur
nest -v nøste, (neste)
net present value netto nåverdi [økon]
newsgroup temagruppe diskusjonsgruppe, njusgruppe, nyhetsgruppe)
news ticker nyhetstelegraf
nice snill, fin
nick(name) kallenavn
node node, punkt
node handle kontrollpunkt
nominal value pålydende verdi, nominell verdi [økon]
non-breaking space hardt mellomrom (se også breaking space)
non-interest bearing deposit uforrentet innskudd [økon]
non-periodic schedule of payments se schedule of payment
nonprinting characters ikke utskrivbare tegn, tegn som ikke skrives ut
non-proportional font se fixed width font
normal/regular (om tegntykkelse): se typografiske uttryk for tegntykkelse.
note merknad, note (om fotnoter o.l.)
footnote fotnote
footnote character fotnotetegn anker, -referanse
endnote sluttnote anker, -referanse
endnote character sluttnotetegn
notebook se laptop
notification varsling, påminnelse, beskjed
number range nummerering, tallfølge
numer(ical) keyboard talltastatur
NULs NUL-tegn

[Til toppen] O

object bar objektlinje
observed data array tabell med observasjonsdata
obsolescent/obsolete avleggs, foreldet, gammel
occurrence tilfelle, forekomst, hendelse
OCR (Optical Character Recognition) tegngjenkjenning
office pack kontorpakke
offline frakoblet
offset -sva forskyving/forskyve, forskjøvet
omit utelate
once per session en gang per økt
on på, aktiver (avkryssingsboks)
one-tailed ensidig (enhalet)
online tilkoblet (på nett)
online layout nettsidevisning
on the fly (fort-)løpende, (umiddelbar, uten omveier)
on-screen keyboards skjermtastatur
opacity ugjennomsiktighet, dekkevne
opaque ugjennomsiktig
operand operand
operation handling, operasjon
operator operator
option valg(-mulighet), alternativ, innstilling, (flagg)
option (knapp MAC-tastaturet) tilvalg
options innstillinger (= settings, preferences), valg
optional valgfri, frivillig
option button Se Radio button
order rekkefølge
orientation (i programmer:) sideretning, (for skriveren:) papirretning se også page orientation. I andre tilfeller: skriv om.
original opprinnelig, original-
orphan foreldreløs, (avsnitts)løse linjer faderløs, horunge (se også widow)
orphaned avsondret
orthogonal rettvinklet, vinkelrett, (teknisk:) ortogonal
OSD, on-screen display skjermmeldinger
other... annen …
outbox utboks
outdated utdatert, foreldet
outline disposisjon [tekst], omriss [tegning], utkast [generelt]
outline level disposisjonsivå
outline numbering disposisjonsnummerering
output resultat, ut-, utdata, utskrift
overflow (… er blitt) full
overline overstreking [tekstformatering]
overhead sheet lysark, (foil, transparent)
overloading (av funk.) overdefinering
override -v overkjøre, oppheve, tilsidesette
overview oversikt

[Til toppen] P

P value P-verdi (P-verdien til en z-test, alltid stor 'P') [mat/stat]
package pakke, programpakke
padding luft, fyll, spaltefyll, utfylling
page break/wrap se break
page fault sidefeil
page grid se grid
page number sidetall
page style sidestil
page title sidetittel
page orientation papirretning (landscape/portrait = stående/liggende)
paint can/bucket malingsspann
paintbrush malepensel
palette graphic se graphic.
palmtop håndholdt, lomme-PC
pan -s panorering
panel se window panel
par value pålydende verdi, nominell verdi
paragraph avsnitt (paragraf)
paragraph break avsnittsskift (teknisk: brukes av stiler)
parameter parameter
parent forelder-, over-
parse tyde, lese, fortolke, tolke, analysere, parse
parser se interpreter
partial delvis, partiell [mat]
partition partisjon, (diskavsnitt)
pass phrase adgangsfrase/-setning, (adgangskode)
password passord
patch oppdatering, programfiks, (programrettelse)
patching oppdatering, endring, rettelse, (korreksjon)
path, PATH sti, søkesti, filsti (filbane)
pattern mønster(element), søkestreng
payload nyttelast, pakkeinnhold
payment betaling, utbetaling
PC-card PC-kort
PCMCIA-card PCMCIA-kort
peak topp(punkt)
peer likemann, server, tjener
peer to peer maskin til maskin
percentile persentil
performance ytelse
perform yte, utføre
periodic payment periodisk betaling [økon]
permission adgang, tilgang, tillatelse, rettighet
permutation ombytting, permutasjon
personal information manager (pim) personlig informasjonshåndtering
persist (ved)vare, fortsette
persistent vedvarende, varig
personal name navn
perspective perspektiv
pgp, private key privat pgp-nøkkel
pgp, public key offentlig pgp-nøkkel
pictures and text bilder og tekst
pictures only bare bilder
picture tube Mønsterpensel
pie -s (av diagrammer) kakestykke (i et kakediagram), sektor, del
pie chart kakediagram, sirkeldiagram
pipe -s (data-)ledning, rør, kanal
pipe -v viderelede, overføre, kanalisere
pipeline kommandokø, kanal
pixel bildepunkt, piksel (bildeelement)
pixel graphics se graphic.
pixmap se graphic.
placeholder plassholder
plain text bare tekst (ren tekst)
plugin -s programtillegg, (innpluggingsprogram, (tilleggs-)modul, utvidelsesmodul, innstikk)
pointer pil, peker, (markør)
policy praksis, politikk, regler
poll prøve
polygon mangekant
polyline flerstrekslinje
polymorph flerformig, polymorf
pop art popkunst
pop-up sprettopp
port -s port
port -s overføre, overføres til
portable bærbar, flyttbar, overførbar (portabel)
portmapper portmapper
portrait page orientation stående (papirretning) men: skriv ut stående på siden (se også landscape)
post-connection command avsluttingskommando
poster (om tegntykkelse): se typografiske uttryk for tegntykkelse.
posterize plakateffekt
postmaster postmoderator, postmester, -sjef
postpone -v utsette, holde tilbake
power potens [mat]
powerful kraftig
preauthentication forhåndsautentisering
precedence prioritet, rang
pre-connection command forbindelseskommando
predefined forhåndsvalgt, forhåndstilpasset, standard(valg)
predicate utsagn, predikat
preferences innstillinger, (preferanser, alternativer)
prefix prefiks, for-, forstavelse
preload forhåndslasting, å laste på forhånd
preparsed forhåndsparset, forhåndstolket, analysert på forhånd, alt analysert
preprocessor forprosessor, forbehandler
present value nåverdi [økon]
preserve beholde, bevare
preset forvalg(t)
press trykk
preview -v/s forhåndsvis(-ing)
previous forrige, tilbake
primary key primærnøkkel
principal fullmaktsgiver, hoved-
print -v skriv ut
print range utskriftsområde
printer -s skriver, (printer)
printer tray -s skriverskuff (arkmater, papirmater)
privacy personvern, personlige opplysninger, privatliv
privileges rettigheter, tillatelser
procedural database prosedyredatabase
process -s prosess
process -v behandle
process colour prosessfarge [bildebehandling/DTP]
program program
programming programmering
programming language programmeringsspråk
progress -s framdrift, (framgang, framskritt)
progress bar/indicator framdriftsviser (forløpsindikator, fremdriftsindikator, statusmeter) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
proof bevis, [trykkeprogrammer] prøvetrykk
prompt -s ledetekst, kommandolinje
prompt -v spør(re)
properties egenskaper
property egenskap
proportional font se variable width font
proprietary software godseid programvare, produsenteid programvare
provide -v gi, tilby
proxy mellomtjener (proxy, stråmann, mellomvert, stedfortreder, mellommann)
public key offentlig nøkkel
pull down menu rullegardinmeny

[Til toppen] Q

quantor kvantor, kvantifikator
existence quantor eksistenskvantor (det finnes, for noen)
universal quantifier allkvantor (for alle/enhver)
quotient kvotient
quartile kvartil
query -s spørring
query -v spørre, be om, forespørre
question mode forespørselstilstand
Quoted Printable (QP) Quoted Printable (QP)
quickstarter hurtigstarter
quit avsluttet, avslutt
quote sitat/sitere

[Til toppen] R

radio button radioknapp (alternativknapp) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
radix grunntall
random tilfeldig
random variable stokastisk variabel [mat/stat]
range intervall, (data)område, rekkevidde, variasjonsbredde
rank_c rang_k
raster graphics se graphic.
rate of return avkastning [økon]
ratio forhold, skaleringsforhold, -rate
rational number rasjonalt tall [mat]
raytracing strålesporing
read lese
read-only skrivebeskyttet
real number reelt tall [mat]
reason årsak
reboot omstart
recall husk, last inn på ny, hent inn igjen
recent nylig brukt, nylig
recipient mottager
recode omkode
reconnect koble til på nytt
record -v ta opp
record -s post, (plate), oppføring
recover gjenopprette, redde
recurrence gjentagelse, tilbakekomst
recursion rekursjon
recursive rekursiv
redeemable innløselig [økon]
redefine endre
redemption innløsning [økon]
redemption date innløsningsdato [økon]
redemption value innløsningsverdi [økon]
redirect videresende, (omadressere, omdirigere)
redo gjør(e) om, gjenopprette
redraw (gjen-)oppfriske, tegne på nytt
reenter skrive inn på nytt
refresh oppdatere, oppfriske
regex(p) reg.(-ulært) uttrykk
register true sett i kegel [typografi]
registration colour registerfarge [bildebehandling, DTP]
regression curve regresjonskurve [mat]
regression line regresjonslinje
normal/regular (om tegntykkelse): se typografiske uttryk for tegntykkelse.
regular expression regulært uttrykk
regular file alminnelig fil
regular payment regelmessig betaling [økon]
release -s utgave, versjon, utgivelse
release notes versjonsnotat
relation sammenheng, forhold, forbindelse
reload laste på nytt, oppdatere, (gjeninnlese)
relocation flytting
remailer (automatisk) omadressering
remailer chain (automatisk) omadresseringskjede
remote ekstern, fjern(-tliggende), over nettverket
remote host nettverksvert
remove fjerne, slette
rename endre navn, gi nytt navn (til) (omdøpe)
render (opp)tegne, lage, gjengi
rendering intent fargetilpassning(smetode) [DTP og bildebehandling]
colorimetric fargeanalyse, fargemåling, kolorimetri
perceptual sansningsmessig (perseptuell)
rectangular selection rektangelutvalg – se også: elliptical selection free selection
repaint tegne på nytt
repeat count repetisjonstall, antall repetisjoner/gjentagelser
repertoiremap? innholdstabell, (repertoar-tabell)
replace erstatt
reply -s svar
reply -v svare
repository arkiv, kodelager
representable representerbar
request forespørsel
reset -v nullstille, tilbakestille
resize endre størrelse, skalere
resource ressurs
restart -s omstart
restart -v start på nytt, start om igjen
restore gjenopprette, (gjendanne, gjenskape)
resubmit sende inn på nytt
retrieve hente
return -s Return(-tasten)
return -v gi (tilbake), lese, hente (frem) (returnere) (eks: Gå til forrige side)
reverse -a/v snu, omvendt, baklengs, tilbake
reverse-lookup omvendt oppslag
revert tilbakestille
revoke tilbakekalle, kalle tilbake
rewritable overskrivbar
right angled rettvinlet, vinkelrett
ring (diakritisk tegn) se accent
root directory rotmappe (se kommentar)
rotate dreie, rotere
row rad
RSS feed, RSS stream, RSS channel informasjonskanal, (nyhets)kilde
ruby text kringtekst
ruler linjal
run kjøre, utføre
runlevel kjørenivå
running kjørende, startet, (igangsatt)
runtime kjøretid
runtime environment kjøreomgivelse
runtime error kjørefeil
runtime linking kjøretidskobling, dynamisk kobling

[Til toppen] S

sample utvalg
sample merged markeringsfletting
sample rate samplingsrate
samples datapunkter
sans serif seriffløs skrift, [teknisk] grotesk [typografi]
saturation metning
scale skaler
scan lete (gjennom), lese inn, skanne [i skanningssammenheng]
scanner skanner (med k)
scene scene [bildebehandling]
schedule -s timeplan, tidsplan, tidsplanlegger, skjema
schedule -v planlegge, fordele
schedule of payments betalingsplan [økon]
non-periodic schedule of payments ikke-periodisk betalingsplan [økon]
schema skjema
scissors saks [bildebehandling]
scope virkefelt
score -s poeng
scratch space arbeidsbord
screen skjerm, -skjermbilde
screenful skjermbilde, skjermfull
screensaver pauseskjerm, skjermsparer
screenshot skjermbilde, kopi av skjermbildet
script skript
scrollback [mellomlager for skall] rulleminne
scrollbar rullefelt (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
scrollbar thumb/elevator (rulle)bjelke
scroll down/up rulle ned/opp
search søke
search engine søkemotor
search path søkesti
search key/string søketekst
secrecy se «Confidentiality»
section bolk, del, kapittel (avsnitt, inndeling)
security (alle typer) verdipapir [økon]
segment del, (geometri:) segment
segmentation fault Minnepekerfeil
select/selected velg ut/utvalgt, merke/merket, valg, velg, (markere/markert)
select by colour marker etter farge
selection utvalg, merket område
selection tool markeringsverktøy
semibold se typografiske uttryk for tegntykkelse.
semiexpanded se typografiske uttryk for tegnbredde.
semi-transparent halvgjennomsiktig
send sende
separating character/separator skilletegn, skille
decimal separator desimaltegn
thousands separator tusenskille
sequence rekke, (i databasesammenheng:) teller
serif seriffskrift, [teknisk] antikva, seriff [typografi]
server tjener, (server)
service tjeneste
session økt, (arbeids-)periode, (sesjon)
session mananger øktbehandler
set -s mengde [mat]
set operator mengdeoperator [mat]
complement set operator mengdeoperatoren komplement [mat]
intersection set operator mengdeoperatoren snitt [mat]
union set operator mengdeoperatoren union [mat]
difference set operator mengdeoperatoren differanse, mengdedifferanse [mat]
set -v velg(e), (sette)
settings innstillinger, oppsett
settlement date betalingsdato, avviklingsdato
setup oppsett, innstillinger
shade -s skygge (over), (om vinduer:) rulle opp, folde sammen, (DTP/bilder:) metningsgrad
shader -s fargelegger [bildebehandling]
share -s delt ressurs, delte filer/mapper
shareware prøveprogram
shared library delt bibliotek
shear -v klippe, (bildebehandling:) forskyv
shearing trapezering
shell skall, kommandotolk
shell-builtin innebygd-kommando, innebygget kommando
shell command skallkommando
shell script skript, skallskript, kommandoliste
shortcut snarvei (samme som «accelerator» – se nærmere forklaring)
shortcut key hurtigtast (se nærmere forklaring)
show toolbars as vis verktøylinjer som
shrink forminsk, krymp
shrink wrap tilpass (til vinduet – e.l.)
sidebar sidestolpe
side effect bivirkning, (sideeffekt)
signature signatur, (underskrift)
simultaneous samtidig
size størrelse, str.
size estimate størrelsesoverslag
skewness skjevhet
skip hoppe over, ignorere
slash skråstrek
sleep (mode) se hibernation
slider glidebryter (rullelinje) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
slope stigningstall
slot kortplass
slow keys trege taster
smiley smilefjes, fjesing (se også emoticons)
smooth glatte ut, bløtgjøre
smudge gni utover
snapshot skjermbilde, øyeblikksbilde
snap (to grid) fest til rutenett, (gittersmett, smett til gitteret )
snap distance/range festeområde
social security number (SSN) fødselsnummer (personnummer)
socket sokkel, stikk, kontaktflate, kontakt
software program, programvare, (software)
solid/massive colour Se under Colour
sort sortere
sorting rule sorteringsregel
sound card lydkort
sourcecode kildekode
source file kildekode(fil)
space, spacebar mellomrom
spacing avstand, mellomrom
spam søppelpost, (avfallspost, e-pest, spam, reklame,)
spammers (av)sendere av søppelpost
span -s spennvidde, omfang, spenn, variasjonsbredd
span -v spenne (rundt/over)
sparse file fil med huller, ikke-sammenhengende fil
specific bestemt, spesiell
specify velge, angi, (spesifisere)
spellcheck/spelling stavekontroll, kjør stavekontroll
spinbox/-button tallboks (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
splash screen velkomstbilde
splice spleise
spline spline
split -s oppdeling
split -v dele (opp), kløyve
spool utskriftskø, kø
spot colour spotfarge, punktfarge [bildebehandling, DTP]
spreadsheet regneark
spyware spionprogram
square brackets [] se brackets
stack stabel
stack memory stabelminne
stacking order stabelplassering, stablingsrekkefølge
standard deviation standardavvik [stat]
standard error standardfeilkanal, standardfeil
standard input standard inndata
standard in standard inn (-kanal)
standard output standardutdata
standard out standard ut (-kanal)
standby ventemodus (se også «hibernation» og «suspend»)
state tilstand
state (i adresser) delstat/region
state machine tilstandsmaskin
statement (databaser) uttrykk
status bar statuslinje (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
stderr standardfeil
stdin se standard in
stdout se standard out
step steg, trinn, skritt
step-up opptrappe/-ing
sticky bit låst, fast, markert (f.eks om datomarkeringen på en fil, som kan låses til en bestemt dato)
sticky (om vinduer:) fast
sticky key fast valgtast, se ellers modifikator key
story editor innebygd tekstbehandler [DTP]
straight-line depreciation se depreciation
stream dataflyt, strøm
streaming direkteoverføring, dataflyt
strike out overstreket, stryk over
string tekst, streng, tekststreng
strip strippe, skrelle
stroke (-v) bestryke
stroke (-s) strek, strøk, omriss, musebevegelser
stubbing isolering av testklasser, stubbing
stylesheet stilsett, (stilark)
subject emne, (om kryptering:) utstedt til, den som er sertifisert e.l.
submenu undermeny
submit sende (inn)
subscribe to abonner(e) på
subscript senket skrift
subshell underskall
subthread deltråd
subtotal delsum
succesfull vellykket, problemfri
suffix endelse, suffiks
summary sammendrag
superscript hevet skrift
superset overmengde (meget sjeldent, bruk heller den omvendte formuleringa og delmengde)
support -s (bruker-)støtte, hjelp
suspend hvilemodus (se også «hibernation» og «standby»)
suppress undertrykk, hindre
swap (memory) vekselminne
swap space vekselfil
switch -s nettverksveksler
switch -v veksle
sym(bolic )link symbolsk lenke, (symlenke)
synchronize samkjøre, synkronisere
syntax syntaks
system bell systemvarsel
system tray systemkurv (system(ikon)felt)

[Til toppen] T

t-distribution se distribution
tab fane (arkfane, faneblad, flik) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
tabbed window vindu med arkfaner (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
tab (tabulator)/tab stop tabulator
tab leader fylltegn
tab width tabuleringsbredde
table of content innholdsliste
tagged merket, utvalgt
tag -s merkelapp, merke, etikett, tagg (i kode)
tag -v merke, oppmerke, velge (ut)
tape bånd, teip
target mål
task oppgave
taskbar oppgavelinje
team lag, (gruppe)
template mal, (sjablong, mønster)
term ledd (i et uttrykk)
terminal terminal
terminate avslutte
test prøve, undersøke(-lse)
text area tekstområde
text animation tekstanimasjon (se også animated graphic)
text body brødtekst
text box se «text entry field»
text editor skriveprogram, tekstprogram
text entry field/text box skrivefelt (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
text only bare tekst
texture mønster, struktur, overflate tekstur
texture filter mønsterfilter [bildebehandling]
texture map mønsterkart [bildebehandling]
text wrap se word wrap
theme tema, drakt
thin (om tegntykkelse:) se typografiske uttryk for tegntykkelse.
thousands separator se separator
thread -s tråd
thread -v å trenge igjennom
throbber pulsikon
throughput gjennomstrømming
thumbnail miniatyr(-bilde)
thumb print se fingerprint
ticket billett
tilde se accent
tile -s flis
tile -v flislegge, (sette/legge) side ved side
time tid, klokkeslett
timeout tidsavbrudd, tidsgrense
timestamp tidsstempel
tip tips, råd, hint
titlebar se window titlebar
todo huskeliste, oppgaver, oppgaveliste
toggle (slå) av/på, skifte (mellom)
token symbol
tool verktøy
toolbar verktøylinje (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
tool box verktøykasse
ToolDock verktøyområde
tooltips verktøytips
touchpad styreplate
trace -s spor
trace -v finn(e), søk(e) (etter), spor(e) (opp), oppspor(e)
track -s spor
track -v finne, spore, oppspore
trackball styrekule
track-by-track sporvis
trackpoint styrepinne (mus på tastaturet på bærbare)
trailing etterfølgende, avsluttende, -suffiks
transcode omkode
transform endre, forandre, omforme, omgjøre
transfer overføre
transparency/translucency gjennomsiktighet (se også opacity og opaque)
transport -s overføring
transport -v overføre
transpose gjøre kolonner til rader, transponere (operasjon på en matrise)
trap -v fange
trash søppel, avfall
trash can papirkurv
traversal gjennomgang
treasury bill statskasseveksel
tree view trevisning (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
trick knep, triks
trigger utløser [databaseterminologi]
trigger function utløserfunksjon [databaseterminologi]
trim -v beskjær
trojan horse trojansk hest
troubleshooter feilsøking/-er
truncate forkorte, klippe av, (trunkere)
trunk [om filstruktur o.l.] stamme
trust tiltro (trusted = betrodd eller tiltrodd), tillit
trust path tillitssti
tutorial innføring, gjennomgang, opplæring, øvingshefte
tuple tuppel, forekomst, oppføring, kommando, verdi, parameter [databaser, programmering]
two-tailed tosidig (tohalet)
type -s type
type -v skriv inn
typeface skrift, se også font.
Typografiske uttrykk for tegntykkelse, fra tynn til tykk:  
ultralight ultratynn
extralight ekstratynn
thin tynn
fine/light mager
normal/regular vanlig
demibold demifet
semibold semifet
bold fet (i enkle skriveprogrammer), halvfet (typografisk korrekt)
extrabold fet
heavy ekstra fet
black svart
ultrabold ultrafet
poster plakatfet
Typografiske uttrykk for tegnbredde, fra smal til bred:
ultra-condensed ultrasmal
extra-condensed ekstrasmal
condensed smal
semi-condensed halvsmal
normal normal
semi-expanded/extended halvbred
expanded/extended bred
extra-expanded/extended ekstrabred
ultra-expanded/extended ultrabred
Dessuten:  
narrow smal
narrower smalere
wide bred
wider bredere
typography typografi

[Til toppen] U

ultrabold/ultralight/ultraexpanded se tegntykkelse ovenfor.
ultra-expanded se tegnbredde ovenfor.
umlaut/dieresis se accent
unable kan/klarte ikke
unary en-, monadisk, unær, mono
unbalanced ubalansert
uncollapse folde ut
uncompress pakke ut, dekomprimere
undelete gjenopprette, angre sletting
undo angre (gjøre om; se også redo)
under colour removal (UCR) erstatt underliggende farge (UCR)
underline understrek(ing), strek under
underlined understreket
uninstall avinstallere
unit testing enhetstesting
unlink fjerne lenke, kople fra
unmask avmasker
unmatched ingen treff, (ubalansert)
unmount avmontere, (demontere)
unread ulest
unsigned uten fortegn, usignert
unsubscribe to stoppe abonnement på
untag (se tag), fjerne valg
until time (kontekstavhengig) til tiden er inne
unvisited links ikke besøkte lenker
update oppdatere
upload laste opp, overføre
up to date nyeste, oppdatert, uendret (avhengig av sammenhengen)
urgent haster, kritisk
url nettadresse, internettadresse
usage bruk
usability brukskvalitet, brukbarhet
usb flash drive minnepinne, usb-minne
synonymer til usb flash drive:
(usb) memory stick, (usb) key drive, mini usb drive, pen drive mm.
user agent brukeragent
user defined se Custom
user id brukeridentitet, bruker-ID
user interface brukergrensesnitt
username brukernavn
utility nytteprogram, verktøy, hjelpemiddel

[Til toppen] V

valid gyldig
validate sjekk gyldighet
variable variabel [programmering] – se også constant og literal
variable width font proporsjonal skrift, se også fixed width font
variance varians
variation variasjon
vector vektor (endimensjonal matrise)
vector graphic se graphic.
vehicle of communication se communication vehicle
verifier kontrollenhet, bekrefter
verify kontrollere, bekrefte, (verifisere)
version versjon
vertex hjørne, punkt
vertex shader hjørneskyggelegger, kantskyggelegger
vertical loddrett (vertikal)
video film
video card skjermkort
view -s oversikt, rute, visning
view -v vis
violate overtre(de), krenke
virtual machine virtuell maskin
visited links besøkte lenker
vm forkortelse for virtual machine
volatile flyktig, omskiftelig
volume 1. delarkiv, bind, arkivdel
  2. lydstyrke, volum
  3. dataområde, (hvis ikke logisk enhet: lagringsenhet)
volume groups (vg) grupperte dataområder

[Til toppen] W

wallet lommebok
wallpaper bakgrunnsbilde
warning advarsel, varsel
web vev(en)
web browser nettleser (webleser)
webcam, web camera nettkamera
web forum nettforum
webmaster vev/nettredaktør, -ansvarlig, -administrator
web page nettside (webside)
website nettsted
weed luke, (beskjære)
weight vekt
whitepaper (teknisk) artikkel
white space blanktegn
wider(er) [typografi] se typografiske uttrykk for tegnbredde.
widget (skjerm)element
widow enker, (avsnitts)løse linjer (se også orphan)
wildcard jokertegn
window manager vindusbehandler
(window)panel rute, felt
(window)titlebar tittellinje (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
wipe -v viske ut, slette, fjerne
Wireframe (bare vis) kantlinjer (om 3D-grafikk)
wizard veiviser
word processor tekstbehandler, tekstbehandlingsprogram
word wrap linjebryting
working directory arbeidsmappe (se kort kommentar)
workspace arbeidsområde, -skrivebord
world wide web verdensveven, veven, www, (verdenswebbet, Weben, webbet, webben )
worm orm
wrap linjebryting, bryte
wrap through tekstflyt
wrapper innpakning, omslag, grensesnitt
write error feil ved skriving
write fault skrivefeil
write protected skrivebeskyttet

[Til toppen] Y

yield avkastning [økon] (se også: interest)
yield of a security avkastning av et verdipapir [økon]

[Til toppen] Z

z test z-test (liten «z» uansett) [mat/stat]
zip code postnummer
zoom skalere, vise større/mindre, (bildebehandling:) lupe
zoom in forstørre, vise større
zoom out forminske, vise mindre
Sist oppdatert lørdag 03. desember 2011 09:31  
Antall ganger lest: 39703